Remiss av Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) , Ds 2021:4 Diarienummer: A2021/00174

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på remiss Ds 2021:4 Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 6 april 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.