Remiss av Post- och telestyrelsens rapport om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg, I2021/00580 Diarienummer: I2021/00580

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Post- och telestyrelsens rapport om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg.

Remissinstanser:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.