Remiss av en översyn av EU:s mönsterskyddsregler Diarienummer: Ju2022/03605

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitie­departe­mentet har remitterat två förslag från EU-kommis­sionen: dels förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om form­skydd (omarbet­ning) och dels förslag till Europa­parlamentet och rådets förord­ning om ändring av rådets förord­ning (EG) nr 6/2002 om gemen­skaps­form­givning och om upp­hävande av kommis­sionens förord­ning (EG) nr 2246/2002.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitied­eparte­mentet senast den 3 februari 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.