Remiss av Domstolsverkets promemoria Sekretess hos Domstolsverket för uppgifter om enskilda i brottmål Diarienummer: Ju2023/00395

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitie­departe­mentet på Domstols­verkets pro­memoria Sekretess hos Domstols­verket för uppgifter om enskilda i brottmål. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 9 mars
2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.