Remiss av betänkandet Samhället mot skolattacker (SOU 2023:28) Diarienummer: U2023/02013

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet Samhället mot skolattacker (SOU 2023:28).

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 31 oktober 2023. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.