Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta straff för immaterialrättsintrång

Publicerad

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har i dag tagit emot ett betänkande med förslag om att det införs ett grovt upphovsrättsbrott och ett grovt varumärkesbrott med särskilda straffskalor.

– I dag pågår det en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför är det bra att straffskalorna för dessa brott har setts över då straffen ska stå i proportion till brottens allvar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Kommersiell och industriell piratverksamhet

I dag förekommer det en betydande piratverksamhet på nätet riktad mot upphovsrättsligt skyddade verk, som filmer, böcker och musik samt mot produkter som omfattas av varumärkesskydd, till exempel möbler, leksaker och reservdelar. Piratverksamheten riskerar att leda till ett begränsat kulturutbud, minskade incitament för företagen att skapa nya produkter och tjänster samt hälso- och säkerhetsrisker för konsumenterna. Straffskalorna för den här typen av brott, som vid en internationell jämförelse framstår som låga, är enligt många alltför begränsade för att omfatta också de allvarligaste fallen av intrång. Det är bland annat därför som regeringen tillsatt utredningen som i dag har lämnat sina förslag.

Grovt upphovsrätts- och varumärkesbrott, ändrade åtalsprövningsregler och domännamn i beslag

Utredaren, justitierådet Dag Mattsson, föreslår att nya brottsbeteckningar införs och att brotten delas in i två svårhetsgrader. Den som har gjort sig skyldig till upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott av normalgraden ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Vid grovt brott ska man kunna dömas för grovt upphovsrättsbrott eller grovt varumärkesbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Bland annat ska rättighetshavarens skada, gärningsmannens vinning och omständigheter av särskilt farlig art beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt.

Utredaren föreslår även att åtalsreglerna ändras så att åklagaren får väcka åtal för dessa brott när det är påkallat från allmän synpunkt.

Slutligen föreslår utredaren att all slags egendom – inte bara föremål – ska kunna tas i beslag, till exempel domännamn som har använts som hjälpmedel vid upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott. Det här innebär att den fortsatta brottsligheten under utredningstiden försvåras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.