Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tillitsbaserad styrning i välfärden – idag tog civilminister Ardalan Shekarabi emot Tillitsdelegationens huvudbetänkande

Publicerad

Idag har civilminister Ardalan Shekarabi tagit emot Tillitsdelegationens huvudbetänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn”. Betänkandet presenterar bland annat förslag och rekommendationer på hur offentlig sektor, framför allt inom välfärdssektorn, kan arbeta mer tillitsbaserat. Till exempel lyfter betänkandet behovet av en lärande tillsyn och att förenkla den statliga datainsamlingen från kommuner och landsting.

Tillitsdelegationen har haft i uppdrag att undersöka hur styrningen av den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna kan bli mer tillitsbaserad. I betänkandet som överlämnats idag redovisas delegationens huvudsakliga del av uppdraget. Under ett seminarium tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationen presenteras och diskuteras betänkandets slutsatser och förslag.

- Kommuner och landsting behöver i större omfattning kunna ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet i välfärden för att på så sätt bidra till högre kvalitet för medborgare. Välfärdens proffs måste få vara proffs och då måste vi sätta stopp för övertron på New Public Management och istället börja styra med tillit till personalen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Delegationen har även i uppdrag att genomföra projekt vid statliga myndigheter som vill utveckla sin styrning till att bli mer tillitsbaserad. I oktober 2019 ska delegationens slutrapport överlämnas, där detta arbete ska redovisas. Delegationen ska även driva projekt som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet.

Om Tillitsdelegationen

Delegationen har haft i uppdrag att genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling i kommuner och landsting. Delegationen har också tillsammans med berörda myndigheter, kommuner och landsting analyserat den statliga tillsynens effekter på kommunernas och landstingens verksamhetsutveckling och undersökt hur tillsynen över kommunal verksamhet kan bidra till verksamhetsutveckling. Dessutom har delegationen analyserat olika ersättningsmodellers styrande effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet samt lämnat förslag på hur ersättningsmodeller kan utformas. Ordförande för Tillitsdelegationen är Laura Hartman.

Om Tillitsreformen

Tillitsreformen syftar till att utveckla formerna för den statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Reformen är ett led i regeringens arbete för att skapa effektivare offentliga verksamheter och större nytta för medborgarna.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.