Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

Publicerad

Regeringen avser att inrätta en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet. Delegationen kommer att få i uppdrag att bland annat samla och stödja relevanta aktörer, förstärka kunskapen kring arbetslivskriminaliteten i Sverige och tillvarata internationella erfarenheter. Arbetsmarknadens parter kommer särskilt bjudas in att medverka till delegationens arbete.

- Bakgrunden är givetvis de problem som vi har med att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Missbruk av olika regelverk och exploatering av människor behöver stoppas. Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och missköter de anställdas arbetsmiljö ska vara kompromisslös, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Arbetslivskriminalitet leder till osäkra arbetsvillkor, allvarliga kränkningar av arbetstagares rättigheter och snedvriden konkurrens. Den kan bestå av exempelvis arbetskraftsexploatering, ekonomisk brottslighet, bidragsbrott, brott mot utlänningslagen och brott mot arbetsmiljöregler.

- Aktörer som begår brottslighet i arbetslivet kombinerar ofta regelöverträdelser inom flera områden. Därför är samordning och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och relevanta aktörer av central betydelse. Den nationella delegationen kommer att bli en ytterligare ambitionshöjning i arbetet med att bekämpa arbetslivskriminaliteten, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

En väsentlig del av den analys och det erfarenhetsutbyte som sker i arbetet för att motverka arbetslivskriminalitet idag görs inom ramen för en viss bransch eller sektor inom arbetslivet, eller med utgångspunkt i någon eller flera myndigheters arbete. En nationell delegation kan skapa ett sammanhang där analys och erfarenhetsutbyte kan ske branschövergripande och oberoende av myndigheters olika ansvarsområden.

Delegationen kommer att bestå av ledamöter med bred erfarenhet av arbete mot arbetslivskriminalitet inom flera sektorer. Delegationen kommer att ledas av en arbetande ordförande och bistås av ett kansli. Arbetsmarknadens parter har genom sin branschkunskap en särskild förståelse av utvecklingen och kommer därför särskilt bjudas in att medverka till delegationens arbete. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra delegationens uppdrag, i arbetet med att öka kunskapen om arbetslivskriminaliteten. Regeringen kommer att återkomma kring de mer specifika formerna för arbetet.

Presskontakt

Samuel Guron
T.f. pressekreterare hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00