Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Ny lag om europeiska företagsråd Ds 2010:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare.

Lagen (1996:359) om europeiska företagsråd föreslås ersättas av en ny lag om europeiska företagsråd. Jämfört med den nuvarande lagen innehåller den föreslagna lagen ett antal nya bestämmelser.

Förslag i den nya lagen:

  • bestämmelser som tydliggör begreppen gränsöverskridande fråga, information och samråd
  • vissa nya bestämmelser beträffande förhandlingarna om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller något annat informations- och samrådsförfarande
  • att gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i företagsgruppen får ett ansvar för att arbetstagarrepresentanterna ges den utbildning som behövs för att de ska kunna hantera sina uppgifter under förhandlingar om ett avtal och därefter i det europeiska företagsrådet
  • regler som ska tillämpas vid en väsentlig omstrukturering i företaget eller företagsgruppen
  • vissa ändringar i de bestämmelser som ska tillämpas i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen om inte ett europeiskt företagsråd eller något annat informations- och samrådsförfarande inrättas genom avtal

Förslaget innebär att gemenskapsföretag och företagsgrupper
med vissa avtal i huvudsak kommer att vara undantagna
från den nya lagen.

Den nya lagen föreslås träda ikraft den 6 juni 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...