Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

System för att fastställa åldersgränser för film som ska visas offentligt Dir. 2013:77

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska se över dagens system för att fastställa åldersgränser för film som ska visas offentligt. I uppdraget ingår att lämna förslag till hur verksamheten ska utformas och finansieras i framtiden.

Ladda ner:

Utredaren ska ta ställning till om det är möjligt att med bibehållet skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan övergå till ett system där branschen tar ett större ansvar för åldersgränser för film och därmed för skyddet av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Utredaren ska i sitt arbete ta särskild hänsyn till barns rätt till information och till skydd mot information och material som är till skada för barns välbefinnande i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (FN:s barnkonvention).

En utgångspunkt är att skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan ska vara minst lika effektivt som i dag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

 • Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

  I promemorian föreslås att det inte längre ska tas ut en avgift vid fastställande av åldersgräns för film enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser på film som ska visas offentligt. Det föreslås också att det inte längre ska finnas ett krav på att ett tillståndskort finns tillgängligt vid en offentlig visning av en film som godkänts för visning för barn under femton år. Filmgranskningen ska i fortsättningen vara avgiftsfri. Förslagen innebär att 9 och 10 §§ i lagen om åldersgränser för film tas bort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Promemoria Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Remiss av promemorian Promemoria Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En ny modell för åldersklassificering av film

  Dagens system för åldersgränser för film gäller endast offentlig visning, men barn och unga ser i dag film på många andra sätt än på bio. Framtidens system bör därför omfatta även andra distributionsplattformar och visningsfönster än biografer.  Utredningen om åldersgränser för film föreslår att en förändring bör baseras på självreglering från filmbranschen och att övergången sker stegvis.

Lagrådsremiss (1 st)

 • En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt som innebär att kravet på tillståndskort avskaffas och att avgiften för fastställande av åldersgränser för film tas bort. Dessutom föreslås att ledsagarregeln utvidgas så att barn som fyllt elva men inte femton år och som är i sällskap med en person som är arton år eller äldre får medges tillträde till visning av en film som inte är tillåten för barn under femton år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

Proposition (1 st)

 • En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

  I propositionen föreslås att granskningsavgiften för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt tas bort och att ledsagarregeln ska utvidgas till femton år. Detta innebär att barn som fyllt elva, men inte femton år, ska få se film på bio tillåten från femton år om barnet är i sällskap med en person över arton år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

Laddar...