Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

En ny modell för åldersklassificering av film SOU 2014:64

Publicerad Uppdaterad

Dagens system för åldersgränser för film gäller endast offentlig visning, men barn och unga ser i dag film på många andra sätt än på bio. Framtidens system bör därför omfatta även andra distributionsplattformar och visningsfönster än biografer.  Utredningen om åldersgränser för film föreslår att en förändring bör baseras på självreglering från filmbranschen och att övergången sker stegvis.

Ladda ner:

Inför stegvis självreglering 

Utredningen föreslår att en förändring bör baseras på självreglering från filmbranschen och att övergången sker stegvis. Detta för att försäkra sig om att självreglering är minst lika effektiv som dagens system och för med sig ett förbättrat skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Enligt utredningen krävs även att samhället vidtar åtgärder mot illegal spridning av film för att ett system med åldersgränser ska vara trovärdigt och i praktiken öka skyddet mot skadlig mediepåverkan i dess helhet.

Utredningen föreslår också att det nu gällande kravet på tillståndskort när en film visas offentligt för barn under 15 år tas bort och att ett nytt avgiftssystem för filmgranskningen införs hos Statens medieråd. Syftet är att främja mångfald bland de filmer som görs tillgängliga för barn och unga och att goda förutsättningar ska råda för filmdistributörerna under övergången till självreglering.

Fakta om utredningens uppdrag

Utredningen om åldersgränser för film har haft i uppdrag att se över dagens system för att fastställa åldersgränser för film som ska visas offentligt och att lämna förslag till hur verksamheten ska utformas i framtiden. I uppdraget har ingått att ta ställning till om det är möjligt att gå över till ett system där filmbranschen tar ett större ansvar för åldersgränserna och därmed för skyddet av barn och unga mot skadligt medieinnehåll.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

 • Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

  I promemorian föreslås att det inte längre ska tas ut en avgift vid fastställande av åldersgräns för film enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser på film som ska visas offentligt. Det föreslås också att det inte längre ska finnas ett krav på att ett tillståndskort finns tillgängligt vid en offentlig visning av en film som godkänts för visning för barn under femton år. Filmgranskningen ska i fortsättningen vara avgiftsfri. Förslagen innebär att 9 och 10 §§ i lagen om åldersgränser för film tas bort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Promemoria Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Remiss av promemorian Promemoria Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En ny modell för åldersklassificering av film

  Dagens system för åldersgränser för film gäller endast offentlig visning, men barn och unga ser i dag film på många andra sätt än på bio. Framtidens system bör därför omfatta även andra distributionsplattformar och visningsfönster än biografer.  Utredningen om åldersgränser för film föreslår att en förändring bör baseras på självreglering från filmbranschen och att övergången sker stegvis.

Lagrådsremiss (1 st)

 • En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt som innebär att kravet på tillståndskort avskaffas och att avgiften för fastställande av åldersgränser för film tas bort. Dessutom föreslås att ledsagarregeln utvidgas så att barn som fyllt elva men inte femton år och som är i sällskap med en person som är arton år eller äldre får medges tillträde till visning av en film som inte är tillåten för barn under femton år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

Proposition (1 st)

 • En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

  I propositionen föreslås att granskningsavgiften för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt tas bort och att ledsagarregeln ska utvidgas till femton år. Detta innebär att barn som fyllt elva, men inte femton år, ska få se film på bio tillåten från femton år om barnet är i sällskap med en person över arton år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

Laddar...