Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2014:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 8 juli 2010 kommittédirektiv om behovet av en ny organisation för polisen (Dir. 2010:75). Kommittén lämnade i betänkandet En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) förslag till en ny polisorganisation. I enlighet med förslaget ska Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en myndighet den 1 januari 2015 (Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 4, s. 47 f., bet. 2012/13:JuU1, rskr. 2012/13:139).

Uppdraget till kommittén har utvidgats till att även omfatta behovet av en fristående granskning av såväl polisens som Kriminalvårdens verksamhet (Dir. 2012:13). Av direktiven framgår att granskningen av polisen och Kriminalvården bör utföras av ett och samma organ, om inte starka skäl talar emot detta.

Uppdraget om granskningen av polisens verksamhet redovisades i betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42). Kommittén föreslår där att tillsyn över polisen ska utövas av en från polisen fristående myndighet. Regeringen delar bedömningen men anser att det är lämpligt att frågan om tillsyn över polisens och Kriminalvårdens verksamhet övervägs samlat. Kommittén får därför i uppdrag att överväga frågan om tillsyn över polisen och Kriminalvården. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (3 st)

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)