Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En ny organisation för polisen

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller de lagändringar som är nödvändiga för att enligt riksdagens beslut ombilda den lokala och centrala polisorganisationen till en myndighet, Polismyndigheten, och inrätta Säkerhetspolisen som en fristående myndighet. I Polismyndigheten ska även Statens kriminaltekniska laboratorium ingå. Ombildningen avser inte att förändra uppgiftsfördelningen mellan Säkerhetspolisen och polisen i övrigt.

Ombildningen medför att den anknytning till den lokala polisorganisationen som finns i vissa lagar inte längre är möjlig att upprätthålla, att ett antal begrepp som används i dagens lagstiftning måste bytas ut eller utmönstras och att det ska framgå om enbart Polismyndigheten eller både Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har befogenheter eller fullgör uppgifter enligt viss lagstiftning. Regleringen av polisens personuppgiftsbehandling och bestämmelserna om sekretess måste också ändras för att dessa ska ge både verksamheten och enskilda samma skydd som i dag.

Det ska också inrättas ett nytt register över DNA-profiler, elimineringsdatabasen, vars syfte är att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten genom att göra det möjligt att spåra kontamineringar vid DNA-analyser och hanteringen av DNA-spår. Registret får inte användas för brottsbekämpande ändamål.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (3 st)

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)