Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Den nya polisorganisationen - kompletterande författningsändringar Ds 2013:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag till sådana följdändringar i befintliga och föreslagna lagar som krävs med anledning av att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna slås samman till en myndighet den 1 januari 2015. Promemorian kompletterar de förslag som Polisorganisationskommittén lägger fram i betänkandet En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78).

Dessutom redovisas några förslag till materiella ändringar som avses bidra till en effektivare polisverksamhet när den nya organisationen träder i kraft. Det gäller bl.a. ändring av äldre regler om överklagande till länsstyrelsen, som föreslås ersättas med regler om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Vidare föreslås att vissa ärenden som i dag överklagas till regeringen i stället ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

I promemorian föreslås också vissa ändringar i reglerna om vapenregister. När Polismyndigheten får hela landet som verksamhetsområde bör det inte längre finnas lokala vapenregister. En övergång till enbart nationella vapenregister medför att bestämmelserna om dessa register behöver anpassas. För att stärka integritetsskyddet föreslås bl.a. att vissa ytterligare bestämmelser i polisdatalagen (2010:361) ska vara tillämpliga vid behandling av personuppgifter i vapenregister.

Dessutom föreslås en ny reglering av sekretessen i ärenden om avskiljande av studerande från polisprogrammet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (3 st)

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...