Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Tillsyn över polisen och Kriminalvården SOU 2015:57

Publicerad

Polisorganisationskommittén har haft till uppgift att utreda behovet av ett fristående organ som ska granska såväl polisens verksamhet, inklusive den verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver, som Kriminalvårdens verksamhet.

Ladda ner:

Kommittén redovisade uppdraget såvitt avser granskning av polisen i betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42). I betänkandet föreslogs att en fristående tillsynsmyndighet skulle kontrollera att polisens verksamhet uppfyller de krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter.

Utöver den föreslagna nya tillsynen över polisen skulle Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet ingå i tillsynsmyndigheten. Kommittén finner dock nu att skälen för att föra samman dessa verksamheter inte kan anses vara så starka att så bör ske. Enligt kommittén finns det inte någon annan myndighet vars verksamhet lämpligen kan slås samman med den nya tillsynsverksamheten. En ny myndighet för tillsyn över polisen och Kriminalvården ska därför bildas. Tillsynsmyndigheten ska vara en förvaltningsmyndighet under regeringen.

Pressmeddelande: Förslag om ny tillsynsmyndighet för polisen och Kriminalvården

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien (3 st)

Statens offentliga utredningar (5 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)