Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22) Dir. 2016:35

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)