Tilläggsdirektiv till Utredningen organisation för utredningar om oredlighet i forskning (U 2015:07) ID-nummer: Dir. 2016:87

Ansvarig: Regeringen, Utbildningsdepartementet

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

    I lagrådsremissen föreslås en ny lag om prövning av oredlighet i forskning som innebär följande. Frågor om oredlighet i forskning ska prövas av en nämndmyndighet, Oredlighetsnämnden. Oredlighet i forskning ska definieras som allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Proposition