Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven Dir. 2019:38

Publicerad

Uppdraget utvidgas och utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2020.

Ladda ner:

Utredaren ska nu även:

  • analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan,
  • analysera hur elever bättre kan få stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet, och
  • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)