Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Skärpta kontroller vid fastighetsförvärv Dir. 2022:93

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå åtgärder för att skärpa kon­trollen vid över­låtelser av fastig­heter. Syftet med upp­draget är att skydda bostads­hyres­gäster mot oseriösa över­låtelser av hyres­fastig­heter och hindra att den svenska fastig­hets­marknaden utnyttjas för brotts­lighet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • ta ställning till hur en modern och effektiv förhands­pröv­ning av förvärv av hyres­fastig­heter bör utformas,
  • lämna förslag på åtgärder för att hindra att hyres­gäster kring­gås vid ombild­ningar till bostads­rätt,
  • ta ställ­ning till hur sökan­dens identitet ska säker­ställas i lagfarts­ärenden, och
  • lämna nöd­vändiga författ­nings­förslag.

Uppdraget ska redo­visas senast den 1 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Vem äger fastigheten

    Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att skärpa kontrollen vid överlåtelser av fastigheter. Syftet är att skydda bostadshyresgäster mot oseriösa överlåtelser av hyresfastigheter och hindra att den svenska fastighetsmarknaden utnyttjas för brottslighet, något som nu sker i icke oväsentlig utsträckning.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition