Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. ID-nummer: Prop. 2011/12:107

Ladda ner:

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetslöshetskassor, inkomstskattelagen, lagen om arbetsmarknadspolitiska program och lagen om vissa kommunala befogenheter. Det föreslås även att lagen om byggnadstillstånd m.m. upphävs.

Förslag i propositionen:

  • Kammarrätternas sammansättning ändras på så sätt att nämndemän inte längre ska medverka i kammarrätt i mål enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring eller lagen om arbetslöshetskassor.
  • Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring, lagen om arbetsmarknadspolitiska program och inkomstskattelagen för att skapa en mer ändamålsenlig struktur på det arbetsmarknadspolitiska regelverket.
  • Systemet med att Arbetsförmedlingen kan begränsa byggverksamheten genom byggnadstillstånd och jämna ut byggverksamheten över tid med hänsyn till byggarbetsmarknaden upphävs.
  • Kommuner ska ges en möjlighet att samverka om att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare. Kommunernas skyldigheter enligt lagen om offentlig upphandling påverkas inte av förslaget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012, förslagen i inkomstskattelagen föreslås tillämpas på ersättningar och stöd som betalas ut efter den 30 juni 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse