Proposition från Justitiedepartementet

Skärpt straff för dataintrång Prop. 2013/14:92

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Dagens samhälle präglas av att användningen av informationsteknik genomsyrar i stort sett alla sektorer. Myndigheter, företag och organisationer är i hög grad beroende av fungerande informationssystem. Den tekniska utvecklingen innebär samtidigt att samhället blir mer sårbart för brottsliga angrepp. Det finns tecken på att utvecklingen går mot allt farligare och mer storskaliga angrepp mot informationssystem. Det är angeläget att strafflagstiftningen är utformad så att denna typ av brottslighet kan mötas med påföljder som står i proportion till brottens allvar.

I propositionen föreslås därför att det införs en bestämmelse om grovt dataintrång i brottsbalken. Straffet föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har orsakat allvarlig skada eller avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit av särskilt farlig art. Även försök och förberedelse till grovt dataintrång ska vara straffbart.

Vidare föreslås att bestämmelsen om dataintrång inte längre ska vara subsidiär i förhållande till straffbestämmelserna om brytande av post- eller telehemlighet och intrång i förvar.

I propositionen behandlas även genomförandet av EU:s direktiv om angrepp mot informationssystem. Genom den straffskärpning som föreslås uppfyller Sverige kraven i direktivet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpt straff för dataintrång

    Dagens samhälle präglas av att användningen av informationsteknik genomsyrar i stort sett alla sektorer. Myndigheter, företag och organisationer är i hög grad beroende av fungerande informationssystem. Den tekniska utvecklingen innebär samtidigt att samhället blir mer sårbart för brottsliga angrepp. Det finns tecken på att utvecklingen går mot allt farligare och mer storskaliga angrepp mot informationssystem. Det är angeläget att strafflagstiftningen är utformad så att denna typ av brottslighet kan mötas med påföljder som står i proportion till brottens allvar.

Proposition (1 st)