Proposition från Justitiedepartementet

Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering Prop. 2017/18:123

Publicerad

För att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel föreslår regeringen en tydligare brottsbeskrivning, ett bättre skydd för barn och en skärpning av straffskalan.

Ladda ner:

I sak föreslås att de så kallade otillbörliga medlen ska förtydligas, att straffansvar för brott mot en person som är under arton år ska gälla även vid oaktsamhet i fråga om offrets ålder och att minimistraffet för människohandel, mindre grovt brott, ska skärpas till fängelse i sex månader.

För att stärka det straffrättsliga skyddet mot exploatering av personer i arbete och tiggeri föreslås vidare att ett nytt gradindelat brott införs i brottsbalken, människoexploatering.

Brottet består i att genom olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation exploatera en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri.

Om brottet har avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett särskilt hänsynslöst utnyttjande av annan, kan dömas för grov människoexploatering.

Om offret är under arton år föreslås dels att det för straffansvar ska vara tillräckligt att personen har exploaterats i någon av verksamheterna, dels att straffansvaret ska gälla även vid oaktsamhet i fråga om offrets ålder.

Straffet föreslås vara fängelse i högst fyra år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst två och högst tio år.

Vidare föreslås straffansvar för förstadier till brottet samt lagändringar avseende sekretess hos domstol och hemlig rumsavlyssning.

Slutligen föreslås att maximistraffet för grovt koppleri ska skärpas till fängelse i tio år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Pressmeddelande: Regeringen skärper straffrätten mot exploatering och människohandel

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)