Proposition från Justitiedepartementet

Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister Prop. 2020/21:150

Publicerad

Regeringen lämnar i propo­sitionen förslag på änd­ringar som bland annat syftar till att stärka barn­rätts­perspek­tivet i vård­nads­pro­cessen, skapa bättre förut­sätt­ningar för föräl­drar att nå sam­för­stånds­lös­ningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Ladda ner:

Föräldrar som överväger att inleda en tvist om vårdnad, boende eller umgänge behöver tidigare än i dag nås av informa­tion om bland annat den hjälp och det stöd som finns att få för att kunna hitta håll­bara lös­ningar i frågor som rör deras barn. Regeringen föreslår därför en ny lag om informa­tions­samtal och ett krav på att föräldrar, som huvud­regel, ska ha deltagit i ett sådant samtal hos social­nämnden innan de fram­ställer ett tvistigt yrkande om vårdnad, boende eller umgänge i domstol.

För att stärka barnets ställning föreslår regeringen också ändringar i föräldra­balken som inne­bär att

 • barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vård­nad, boende och umgänge,
 • barnets rätt till informa­tion och att komma till tals i för­farandet ska lyftas fram och tydlig­göras och att fler och yngre barn ska ges möjlighet att delta i förfa­randet, och
 • socialnämnden i ett förfarande om vårdnad, boende eller umgänge ska få höra ett barn utan vård­nads­havarens sam­tycke och utan att vårdnads­havaren är närvarande.

Regeringen föreslår även att dom­stolen i fort­sätt­ningen ska fästa avse­ende särskilt vid föräld­rarnas för­måga att sätta barnets behov främst och ta ett gemen­samt ansvar, när det avgörs om föräld­rarna ska ha gemen­sam vårdnad. Om det är bäst för barnet, ska en domstol få besluta om gemen­sam vårdnad även om föräld­rarna mot­sätter sig det.

Det ska vidare införas en lag­stad­gad tids­gräns på fyra månader för utred­ningar i frågor om vårdnad, boende eller umgänge. Nya kompetens­krav för medlare och ett stärkt sekretes­skydd för upp­gifter som lämnas till en medlare ska skapa förut­sätt­ningar för fler lyckade med­lings­upp­drag och därmed fler sam­för­stånds­lös­ningar.

För barn som riskerar att fara illa finns det behov av ökat skydd. Social­nämnden ska i fler fall kunna hämta in sekre­tes­skyddade upp­gifter från en annan social­nämnd. Regeringen före­slår även nya regler om behörig domstol för bland annat mål om vårdnad, boende och umgänge när barn eller föräld­rar har skyd­dade person­upp­gifter. Det före­slås också att en domstol i vissa situa­tioner ska kunna flytta vård­naden om ett barn till en tillfällig vårdnads­havare.

Regeringen föreslår även att dom­stolen i verk­ställig­hets­ärenden i fler fall ska kunna besluta att vardera parten ska bära sin rätte­gångs­kostnad, om det krävs för att uppnå en rimlig för­delning.

Lagen om informa­tions­samtal föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, medan kravet på att ha deltagit i ett samtal för att få fram­ställa ett tvistigt yrkande föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. Lag­ändringarna i övrigt föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Se barnet!

  En av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

  Regeringen lämnar i lagrådsremissen förslag på ändringar som bland annat syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Proposition (1 st)

 • Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

  Regeringen lämnar i propo­sitionen förslag på änd­ringar som bland annat syftar till att stärka barn­rätts­perspek­tivet i vård­nads­pro­cessen, skapa bättre förut­sätt­ningar för föräl­drar att nå sam­för­stånds­lös­ningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.