Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen SOU 2008:123

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 10 april 2008 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till sådana förändringar i svensk lagstiftning som behöver vidtas till följd av EG-domstolens förhandsavgörande i det s.k. Lavalmålet (mål C-341/05). I uppdraget ingick att ta ställning till om den s.k. lex Britannia i medbestämmandelagen bör ändras, avskaffas eller ersättas av annan reglering med anledning av EG-domstolens förhandsavgörande. Det ingick också att se över om förhandsavgörandet bör leda till ändringar i utstationeringslagen. I betänkandet har utredningen gjort en analys av Lavaldomen och lagt fram förslag i enlighet med kommittédirektiven. De har öppet redogjort för sin uppfattning om EG-rätten och utförligt redovisat de argument som finns för och emot våra slutsatser. Ett stort ansvar lämnas till arbetsmarknadens parter att se till att utredningens föreslagna modell även i praktiken fungerar på ett sätt som uppfyller EG-rättens krav.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...