Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv SOU 2010:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 7 april 2010 överlämnade lärlingsutredningen sitt betänkande Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19) till utbildningsminister Jan Björklund. I betänkandet föreslår utredningen bland annat att Skolverket och de nationella programråden ska ta fram modeller för kvalitetssäkring. De nationella och regionala programråden ska få ett ansvar för kvalitetsuppföljningen av lärlingsutbildningen. Programråden ska också ta ställning till om företagen ska få ekonomisk kompensation för att de tar emot gymnasiala lärlingar.

Utredningens bedömning är att gymnasielärlingar under genomförande av den arbetsplatsförlagda utbildningen sannolikt anses som arbetstagare. Utredningen föreslår att det i skollagen införs ett ställningstagande att den som genomgår gymnasieutbildning inte ska anses som arbetstagare när denne deltar i arbetsplatsförlagd utbildning, om inte särskilt anställningsavtal ingåtts. Utredningen föreslår också att elev i grundskolan som inom ramen för utbildningen tillbringar tid på en arbetsplats inte är att anse som arbetstagare.

Utredningen föreslår även en ny tidsbegränsad anställningsform, gymnasial lärlingsanställning. Anställning förutsätter att utbildning enligt ett utbildningskontrakt mellan skolan, arbetsplatsen och leven pågår.

Andra förslag som utredningen föreslår är att den förordning som ger ett kompletterande skydd vid arbetsskada ska omfatta samtliga elever under arbetsplatsförlagd utbildning oavsett anställning. För att undvika oklarheter om vem som bär ansvaret för skada vållad av elev under arbetsplatsförlagd utbildning föreslår utredningen att detta måste regleras mellan skola och arbetsplats innan eleven inleder den arbetsplatsförlagda utbildningen. Inkomster från en lärlingsanställning ska behandlas på samma sätt som annan inkomst. Eftersom utbildningen är en heltidsutbildning påverkas inte rätten till studiehjälp.

Bakgrund

Från och med hösten 2011 kommer det vara möjligt att inom ramen för yrkesprogrammen gå gymnasial lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning har traditionellt varit ett framgångsrikt sätt att bygga broar från skola till arbetsliv. Dessa broar har inte sett likadana ut i alla yrken.

Den 30 juli 2009 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för att inom gymnasial lärlingsutbildning kombinera anställning och studier. Den 30 juli 2009 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för att inom gymnasial lärlingsutbildning kombinera anställning och studier. I uppdraget ingick att lämna de föreslag som krävs för att göra kombinationen möjlig samt särskilt beakta de rättsliga förutsättningarna och föreslå nödvändiga författningsändringar. Utredaren skulle även klargöra rättsläget för gymnasiala lärlingar som inte är anställda samt för elever som deltar i arbetsplatsförlagt lärande och lämna förslag till de författningsändringar som kunde behövas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)