Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Det tar tid - om effekter av skolpolitiska reformer SOU 2013:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredarens uppdrag är att i ett första steg bedöma när de åtgärder som har vidtagits från 2007 och framåt, för att höja kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen i grundskolan, kan förväntas få avsedd effekt. Denna del av uppdraget redovisas i detta delbetänkande.

Utredningen ska dessutom i ett senare betänkande belysa hur reformer på skolområdet bör genomföras för att underlätta utvärdering samt vilka relevanta data som behövs för sådan utvärdering.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition