Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott SOU 2017:61

Publicerad

Betänkande av Frigivningsutredningen. Utredningens uppdrag har varit att, i syfte att stärka möjligheterna att förebygga och förhindra återfall i allvarlig brottslighet, överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning.

Ladda ner:

I utredningens uppdrag har ingått att

 • analysera och ta ställning till om risk för återfall i allvarlig brottslighet ska beaktas särskilt som skäl mot villkorlig frigivning,
 • oavsett ställningstagande i sak föreslå hur en ordning där sådan risk beaktas särskilt bör vara utformad,
 • överväga om förutsättningarna för och innehållet i de särskilda föreskrifter som kan meddelas under prövotiden efter villkorlig frigivning bör ändras, och
 • lämna fullständiga författningsförslag.

Utredningsbetänkandet överlämnades till Justitiedepartementet den 29 juni 2017.

Pressmeddelande: Utredning föreslår förstärkta åtgärder mot återfall i brott

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09)

  Regeringen beslutade den 31 mars 2016 direktiv till en särskild utredare med uppdrag att överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning (dir. 2016:28). Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 18 april 2017. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 juni 2017.

 • Villkorlig frigivning

  En särskild utredare ska, i syfte att stärka möjligheterna att förebygga och förhindra återfall i allvarlig brottslighet, överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

  Tiden efter villkorlig frigivning är särskilt känslig när det gäller risken för återfall i brott. Det finns ett behov av att stärka de återfallsförebyggande åtgärder som kan vidtas efter villkorlig frigivning. I lagrådsremissen lämnas därför förslag som syftar till att stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som friges villkorligt från ett fängelsestraff.

Proposition (1 st)

 • Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

  Tiden efter villkorlig frigivning är särskilt känslig när det gäller risken för återfall i brott. I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som friges villkorligt från ett fängelsestraff.