Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 15 | Ekosystem och biologisk mångfald

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga statsråd
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 15 | Ekosystem och biologisk mångfald

 • Limegrön bakgrund vit text, ett träd som står på marken och tre flygande fåglar.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 15 av 17; ekosystem och biologisk mångfald. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

  Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund, såsom framhålls i konventionen om biologisk mångfald. En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att människor ska kunna ta sig ur fattigdomen permanent. Att ta ansvar för detta åligger utvecklade såväl som utvecklingsländer.

  Det är oftast människor som lever i fattigdom, särskilt flickor och kvinnor, som är mest sårbara för utarmningen av ekosystemtjänster, såsom exempelvis dricksvatten, vattenrening och -reglering, erosionsskydd och bördighet. Naturresurser och ekosystemtjänster påverkas även negativt av klimatförändringar. Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen bidrar positivt till vårt klimat och till vår försörjning. Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler, läkemedel och förnyelsebara råmaterial utan att undergräva biologisk mångfald och genom att hållbart nyttja ekosystemtjänster och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser är därför viktiga utmaningar.

 • Limegrön bakgrund vita illustrationer, i bakgrunden en snöklädd och en bar bergstopp. Tre granar växer nedanför ena bergstoppen, två personer står nedanför den andra bergstoppen och ser ut över en vattenyta.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 15.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 15.1 | Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

  Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

 • Limegrön bakgrund vita illustrationer, fem träd.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 15.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 15.2 | Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar

  Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

 • Limegrön bakgrund vita och svarta illustrationer, till vänster två svarta döda träd med döda rötter. Till höger ett vitt levande träd. I mitten en svart streckad skiljelinje.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 15.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 15.3 | Stoppa ökenspridning och återställ förstörd mark

  Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.

 • Limegrön bakgrund vita illustrationer, två bergstoppar samt tre flygande fåglar i höjd med ett moln. Nedanför bergstopparna ett kattliknande rovdjur, två träd och ett rådjur.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 15.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 15.4 | Bevara bergsekosystem

  Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras biologiska mångfald, i syfte att öka deras förmåga att producera nytta som behövs för en hållbar utveckling.

 • Limegrön bakgrund vita illustrationer, solen skiner på och två fåglar flyger ovanför ett baobabliknande träd. Bredvid trädet finns en noshörning, en trollslända samt några växter. Framför trädet en vattenyta.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 15.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 15.5 | Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

  Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

 • Limegrön bakgrund vita illustrationer, ur en DNA-spiral växer ett blad och ett spannmålsax.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 15.6. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 15.6 | Främja tillträde till och rättvis vinstdelning av genetiska resurser

  Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet med internationella avtal.

 • Limegrön bakgrund vita illustrationer, ett kikarsikte med ett diagonalt förbudsstreck. I kikarsiktet en tiger.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 15.7. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 15.7 | Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter

  Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter.

 • Limegrön bakgrund vita illustrationer, i mitten en varningstriangel med ett utropstecken i mitten. I bakgrunden en trollslända, en groda, en orm och några växter.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 15.8. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 15.8 | Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattensystem

  Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.

 • Limegrön bakgrund vita illustrationer, solen skiner på en byggnad för folkvalda. I luften flyger en fågel och en trollslända. Bredvid byggnaden växer ett träd och står ett stort kattdjur. Framför byggnaden en vattenyta.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 15.9. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 15.9 | Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

  Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.

 • Limegrön bakgrund vita illustrationer, två staplar mynt med en pil som pekar på ett baobabliknande träd, en vattenyta, en giraff och en flygande fågel.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 15.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 15.A | Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald

  Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.

 • Limegrön bakgrund vita illustrationer, mitt i bild finns två staplar mynt omgivna av två träd. Högst upp och längst ner i bild finns två böjda pilar som bildar en cirkel.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 15.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 15.B | Finansiera och skapa incitament för hållbart brukande av skog

  Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.

 • Limegrön bakgrund vita illustrationer, en vattenlevande blomma, en tiger, en noshörning, en landlevande blomma, ett gräs och en elefant.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 15.C. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 15.C | Bekämpa tjuvjakt och illegal handel

  Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällena.

 1. Mål 15
 2. Delmål 15.1
 3. Delmål 15.2
 4. Delmål 15.3
 5. Delmål 15.4
 6. Delmål 15.5
 7. Delmål 15.6
 8. Delmål 15.7
 9. Delmål 15.8
 10. Delmål 15.9
 11. Delmål 15.A
 12. Delmål 15.B
 13. Delmål 15.C

Innehåll om Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 9 träffar.

Laddar...