Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att vidta åtgärder för att införliva den nya strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism i myndigheternas verksamheter Diarienummer: Ju2024/00024

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) genom Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att vidta åtgärder för att införliva den strategi som läggs fram i skrivelsen Nationell strategi mot våldsbejakande extremism – förebygga, förhindra, skydda och hantera (skr. 2023/24:56) i sina respektive verksamheter.

Ladda ner:

Regeringen vill på så sätt säkerställa att myndigheternas arbete kommer att bedrivas i linje med de inriktningar av det fortsatta arbetet som strategin anger. Även om de fyra myndigheterna har olika uppgifter och ansvarsområden behöver strategins områden hanteras som en helhet för att arbetet ska kunna bli framgångsrikt. Detta gäller särskilt i myndigheternas stöd till kommuner för åtgärder inom
strategins olika områden.

Myndigheterna ska under genomförandet av uppdraget samverka med varandra samt med andra för uppdraget centrala aktörer inom de fyra områden som anges i strategin, bland annat inom ramen för Samverkansrådet mot terrorism och i andra för uppdraget relevanta samverkansforum och nätverk. Myndigheterna ska i utvecklingen av stödet till kommuner ha dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

CVE vid Brå, MSB, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska senast den 20 februari 2025 lämna varsin delredovisning av uppdraget till
Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet).

Laddar...