Remiss från Finansdepartementet

Remiss avseende delar av SOU 2017:83 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? Diarienummer: Fi2018/04173/S2

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Finansdepartementet har remitterat delar av SOU 2017:83 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
30 november 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.