Remiss från Socialdepartementet

Remiss: Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd Diarienummer: S2020/09872

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd.

Övriga remissvar finns tillgängliga i departementet

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 31 mars 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.