Remiss av utkast till förordning om statligt lån till arrangörer av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 Diarienummer: N2020/02921

Publicerad

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Näringsdepartementet gällande Utkast till förordning om statligt lån till arrangörer av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.