Artikel från Finansdepartementet

Ett budgetår – tre olika sorters propositioner

På våren lämnar finansministern regeringens ekonomiska vårproposition och en vårändringsbudget till riksdagen. På hösten lämnas en budgetproposition och en höständringsbudget. Men vad är det för skillnad mellan de olika förslagen och till vilket budgetår hör de?

Illustration som beskriver de olika typer av förslag som lämnas om budgeten
Den ekonomiska vårpropositionen är ett avstamp och en plattform för det fortsatta arbetet med budgetpropositionen. Budgetpropositionen är regeringens samlade budgetförslag som omfattar alla statens utgifter och en beräkning av statens inkomster. Den innehåller också en finansplan samt de lagförslag som ligger till grund för beräkningen av inkomsterna och utgifterna (till exempel skatteförslag). Propositionerna Höständringsbudget och Vårändringsbudget innehåller förslag till ändringar i den redan beslutade budgeten. Förslagen bör dock begränsas till att omfatta ändringar på grund av händelser som inte var kända vid arbetet med budgetpropositionen. Illustration: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Den ekonomiska vårpropositionen – ramar och riktlinjer för de kommande budgetåren

Den ekonomiska vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt en bedömning av ekonomins utveckling. Vårpropositionen har en inriktning på mer långsiktiga frågor än höstens budgetproposition och brukar också redovisa utmaningar som politiken står inför samt uppföljningar av regeringens politik. Den ekonomiska vårpropositionen är ett avstamp och en plattform för arbetet med höstens budgetproposition.

Budgetpropositionen – detaljerat förslag för det kommande budgetåret

I budgetpropositionen redovisar regeringen sitt samlade förslag till hur statens utgifter ska fördelas mellan olika utgiftsområden och verksamheter samt sin beräkning av hur stora inkomsterna väntas bli. Budgetpropositionen innehåller också en finansplan som sammanfattar regeringens finanspolitik samt de lagförslag som ligger till grund för beräkningen av statens inkomster och utgifter (till exempel förslag till ändringar i skattelagstiftningen). I budgetpropositionen redovisar regeringen även vilka resultat som uppnåtts inom utgiftsområdena i förhållande till de mål som riksdagen har beslutat.

Ändringsbudgetar – ändringsförslag under pågående budgetår

Regeringen kan också lämna förslag till ändringar i en redan beslutad budget, det vill säga föreslå ändringar under ett pågående budgetår. Förslagen bör dock begränsas till att omfatta ändringar på grund av händelser som inte var kända vid arbetet med budgetpropositionen.

Normalt lämnar regeringen en proposition med förslag till ändringar i den beslutade budgeten på våren i samband med den ekonomiska vårpropositionen (Vårändringsbudget) och en på hösten i samband med budgetpropositionen (Höständringsbudget). Vid speciella omständigheter, som till exempel under flyktingkrisen hösten 2015 och coronavirusets utbrott 2020, kan regeringen även lämna ytterligare förslag till ändringar i budgeten som då brukar kallas extra ändringsbudget. 

Vårbudget och höstbudget

I dagligt tal brukar man ibland prata om regeringens "vårbudget" och "höstbudget". Med "vårbudget" menar man då den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten eftersom de lämnas till riksdagen samtidigt. Med "höstbudget" syftar man på regeringens budgetproposition och höständringsbudgeten.

Sammanfattning

Den ekonomiska vårpropositionen är ett avstamp och en plattform för det fortsatta arbetet med budgetpropositionen.

Budgetpropositionen är regeringens samlade budgetförslag som omfattar alla statens utgifter och en beräkning av statens inkomster. Den innehåller också en finansplan samt de lagförslag som ligger till grund för beräkningen av inkomsterna och utgifterna (till exempel skatteförslag). Resultatredovisningar lämnas för alla utgiftsområden.

Propositionerna Höständringsbudget och Vårändringsbudget innehåller förslag till ändringar i den redan beslutade budgeten. Förslagen bör dock begränsas till att omfatta ändringar på grund av händelser som inte var kända vid arbetet med budgetpropositionen.