Armenien

Armenien tillmäter relationen till EU stor betydelse och det omfattande partnerskapsavtal (CEPA) mellan EU och Armenien som trädde i kraft 2021 är centralt. CEPA inkluderar inte en frihandelsdel mot bakgrund av Armeniens medlemskap i Euroasiatiska Ekonomiska Unionen (EEU).

Armenien är en aktiv partner inom Östliga partnerskapet (ÖstP). ÖstP syftar till EU-närmande genom att stödja reformprocesser, inklusive demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. EU och Armenien har ingått viseringsförenklings- och återtagandeavtal som trädde i kraft 2017, vilket innebar sänkta kostnader för viseringsansökningar.

EU stödjer Armenien genom det internationella grannskaps- och samarbetsinstrumentet Global Europe (NDICI). Syftet med Global Europe är att bekämpa fattigdom, främja hållbar utveckling samt fred och stabilitet i hela regionen, genom att stödja civilsamhället och politiska och ekonomiska investeringar i partnerländerna. NDICI har en total budget på cirka 79 miljarder EUR för perioden 2021–2027. Armenien ingår också i Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

Det pågår en konflikt mellan Armenien och grannlandet Azerbajdzjan sedan över trettio år och parterna har inte förhandlat fram något fredsavtal. EU hade under perioden oktober-december 2022 en civil insats på plats i Armenien (EUMCAP) med syftet att bidra till stabilitet på marken.

Under 2019 inledde Sverige ett bilateralt reformsamarbete med Armenien, vilket styrs av strategin för Östeuropa för perioden 2021–2027. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att:

  1. Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet,
  2. Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser,
  3. Inkluderande ekonomisk utveckling samt
  4. Fredliga och inkluderande samhällen

Reformstrategin genomförs av Sida, Svenska Institutet och Folke Bernadotteakademin. Stödet anpassas till respektive lands ambitioner, förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet. Det svenska bilaterala stödet till Armenien uppgick 2021 till 43,5 MSEK, och fokuserades på demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet, ekonomisk utveckling samt miljö och klimat.

Handelsförbindelserna mellan Sverige och Armenien har stärkts under senare år, men är fortsatt begränsad. Sverige importerar främst verkstadsprodukter och kosmetiska produkter från Armenien. Exporten till Armenien består i huvudsak av verkstadsprodukter och transportmedel. Det finns ett växande intresse från svenskt näringsliv för Armenien och flera svenska företag finns etablerade i landet.

Sverige öppnade en ambassad i Armeniens huvudstad Jerevan i mars 2014. Armenien har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Du kan filtrera innehållet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 21 träffar.