Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper Dir. 2018:32

Publicerad

En särskild utredare ska utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredaren ska även utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer. Syftet är att främja elevers, såväl flickors som pojkars, kunskapsutveckling och att betygen bättre ska spegla elevers kunskaper.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • föreslå en modell för ämnesbetyg för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
  • analysera hur denna modell ska förhålla sig till vuxenutbildningen,
  • analysera om, och i så fall föreslå hur, kompensatoriska inslag ska införas i betygssystemet för alla skolformer som har betyg,
  • föreslå sätt att synliggöra och dokumentera elevens kunskapsutveckling när kunskapsnivån inte motsvarar ett godkänt betyg,
  • analysera konsekvenserna av utredarens förslag för behörighet och urval till högskoleutbildning och yrkeshögskolans utbildningar, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)