Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Några ändringar i radio- och tv-lagen

Publicerad Uppdaterad

I lagrådsremissen lämnas bland annat förslag som syftar till att tydligare genomföra AV-direktivet i svensk lagstiftning.

Ladda ner:

Det föreslås bland annat särskilda bestämmelser om:

 • säkerställandet av tv-företagens redaktionella oberoende vid sponsring och produktplacering.
 • att tv-företag etablerade i andra medlemsländer i EU ska ha rätt att tillhandahålla sina tjänster till Sverige.

Vidare lämnas förslag om:

 • en skyldighet för leverantörer av beställtv att spela in sina program, bevara programmen en viss tid och att på begäran lämna inspelningarna till tillsynsmyndigheterna.
 • att giltighetstiden för tillståndsvillkor ska kunna vara kortare än tillståndstiden när det gäller sändning av kommersiell radio.
 • ett förtydligande att granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för radio och tv i efterhand ska granska sökbar text-tv.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Bakgrund

Den nuvarande radio- och tv-lagen (2010:696) trädde i kraft den 1 augusti 2010. Lagen innebar bland annat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser i AV-direktivet, genomfördes i svensk lagstiftning.

Sverige tog den 22 november 2013 emot en formell underrättelse där kommissionen gjorde gällande att det fanns brister i genomförandet av direktivet (överträdelse nummer 2013/2191).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Förslag till ändringar i radio och tv

  Som ett led i att göra genomförandet av AV-direktivet tydligare föreslås i denna promemoria bestämmelser om att tv-företagens redaktionella oberoende ska säkerställas vid sponsring och produktplacering.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

 • Några ändringar i radio- och tv-lagen

  Den nuvarande radio- och tv-lagen (2010:696) trädde i kraft den 1 augusti 2010. Sverige tog den 22 november 2013 emot en formell underrättelse i vilken Europeiska kommissionen gör gällande att det finns brister i genomförandet av direktivet (överträdelse nummer 2013/2191).