Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Revisorer och revision

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Därmed stärks även allmänhetens förtroende för revisionen.

Ladda ner:

Förslagen bygger på ett EU-direktiv och en EU-förordning, det så kallade revisionspaketet. Bland nyheterna i revisionspaketet kan följande nämnas.

 • Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för företagens intressenter.
 • Börsbolag och de mest betydande finansiella företagen ska byta revisionsbyrå efter viss tid (så kallad byrårotation). Valet av ny revisor ska föregås av ett anbudsförfarande.
 • Revisionsutskotten, som övervakar att företagens redovisning sköts på ett bra sätt, får fler uppgifter. Fler finansiella företag ska ha ett revisionsutskott.
 • Om ett börsbolag eller finansiellt företag åsidosätter sina skyldigheter när det gäller revision ska Finansinspektionen kunna ingripa.
 • Kraven på revisorns opartiskhet och självständighet skärps, bland annat när det gäller möjligheten för revisorn att lämna konsulttjänster till det granskade företaget.
 • Revisorsnämnden får utökade befogenheter och möjlighet att vidta nya former av disciplinära åtgärder, bland annat beslut om sanktionsavgifter och tidsbegränsat förbud att utöva revisionsverksamhet. Revisorsnämnden ska själv utföra kvalitetskontrollen av revisorer som har revisionsuppdrag i de mest betydande finansiella företagen.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 17 juni 2016.

Pressmeddelande: Högre krav på revisionen

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Revisorns skadeståndsansvar

  Utredningens huvuduppdrag har varit att överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna om revisorer och revision.

 • Nya regler för revisorer och revision

  Utredningen om EU:s revisionspaket har haft i uppdrag att föreslå hur nya EU-regler om revisorer och revision ska genomföras.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Revisorer och revision

  Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Därmed stärks även allmänhetens förtroende för revisionen.

Proposition (1 st)

 • Revisorer och revision

  Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Därmed stärks även allmänhetens förtroende för revisionen.

Laddar...