Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Kulturdepartementet

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter Skr. 2016/17:29

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för sin strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter och lämnar en lägesrapport om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Strategin tar sin utgångspunkt i det nya målet för politiken för mänskliga rättigheter som riksdagen antagit, nämligen att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Ladda ner:

Strategins innebörd är att efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter inte kan tas för given, vare sig på kort eller lång sikt. I stället måste även i fortsättningen steg tas mot en sammanhållen struktur för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna på en övergripande nivå. En sådan struktur bör bestå av

  • ett starkt rättsligt och institutionellt skydd av de mänskliga rättigheterna,
  • ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet, och
  • ett starkt stöd för arbete med mänskliga rättigheter inom det civila samhället och inom näringslivet.

I lägesrapporten redovisas de internationella instrument om mänskliga rättigheter som Sverige har tillträtt sedan 2006 och det pågående arbetet med att konkret säkerställa full respekt för Sveriges konventions-åtaganden. Sveriges genomförande av de mänskliga rättigheterna granskas av Europadomstolen, FN:s granskningskommittéer för de mänskliga rättigheterna och Europarådets kommittéer. Denna skrivelse har som utgångspunkt 2015 års granskning av Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...