Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Kustbevakningens rättsliga befogenheter SOU 2008:55

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 25 januari 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av regleringen av Kustbevakningens befogenheter i den brottsbekämpande och ordningshållande verksamheten samt lämna förslag till en modernare och mer ändamålsenlig författningsreglering (dir. 2007:5). Genom tilläggsdirektiv den 4 oktober 2007 fick utredningen i uppdrag att även utreda möjligheten att ge Kustbevakningen förundersökningsrätt när det gäller vissa fiskebrott (dir. 2007:139).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

  • En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss)

    I syfte att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig ska Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll- och tillsyn i större utsträckning än i dag samlas i en och samma lag.

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En ny kustbevakningslag

    Regeringen föreslår att Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn i så stor utsträckning som möjligt ska samlas i en och samma lag i syfte att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig.

Proposition (1 st)

  • En ny kustbevakningslag

    Regeringen föreslår att Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn i så stor utsträckning som möjligt ska samlas i en och samma lag i syfte att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (16 st)