Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007 SOU 2008:70

Publicerad Uppdaterad

Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2007, Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall.

Ladda ner:

Denna rapport utgör Kärnavfallsrådets yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s Fud-program 2007 -- "Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall". Statens råd för kärnavfallsfrågor (Kärnavfallsrådet) är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet med uppgift att utreda frågor om kärnavfall och om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar samt att ge regeringen råd i dessa frågor. Kärnavfallsrådet ska vidare identifiera och analysera frågeställningar inom kärnavfallsområdet som har väsentlig betydelse för beslutsprocessen och bedömningen av slutförvarets långsiktiga säkerhet och se till att dessa frågor blir genomlysta.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (16 st)

Lagrådsremiss

Proposition