Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013 SOU 2014:42

Publicerad Uppdaterad

Kärnavfallsrådet har granskat delar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) forskningsprogram Fud-program 2013.

Ladda ner:

Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall och fokuserar på de områden där ledamöterna har specialkompetens. Granskningen omfattar SKB:s verksamhet och handlingsplan, låg- och medelaktivt avfall, använt kärnbränsle, samhällsvetenskaplig forskning samt delar av forskning för analys av långsiktig säkerhet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (16 st)

Lagrådsremiss

Proposition