Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016 SOU 2017:62

Publicerad

Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2016. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall.

Ladda ner:

Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté med uppdrag att ge regeringen råd i frågor om använt kärnbränsle, kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar. Enligt regeringens direktiv ska Kärnavfallsrådet redovisa sin självständiga bedömning av de åtgärder som redovisas i SKB:s Fud-program.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (16 st)

Lagrådsremiss

Proposition