Remiss av SOU 2018:60 Tillträde till Rotterdamreglerna Diarienummer: Ju2018/04011/L3

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat betänkandet Tillträde till Rotterdamreglerna (SOU 2018:60).

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 11 mars 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.