Remiss av Ds 2020:1 Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet Diarienummer: Ju2020/00180/L5

Publicerad

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen av promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet, Ds 2020:1. Övriga yttranden förvaras i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 13 maj 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.