Remiss av promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende Diarienummer: Ju2020/01879/L7

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser som Justitiedepartementet har ombetts att svara på promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende. Övriga yttranden förvaras i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Svaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 26 juni 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.