Remiss från Socialdepartementet

Remiss av Promemoria Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Diarienummer: S2021/01499

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 26 februari 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.