Remiss Ds 2022:24 Sveriges medlemskap i Nato Diarienummer: UD2022/14304

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Utrikesdepartementet gällande promemorian Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Utrikesdepartementet senast den 16 november 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.