Remiss av SOU 2023:38 Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning Diarienummer: Ju2023/01643

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat betänkandet Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning, SOU 2023:38.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 6 november 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.