Skrivelse från Kulturdepartementet

Återkallelse av proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Skr. 2020/21:164

Publicerad

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Remiss av utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Lagrådsremiss (1 st)

  • En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att en ny lag införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

Proposition (2 st)