Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Diarienummer: Ku2019/01308/RS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Kulturdepartementet har remitterat utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket.

Remissinstanser:

Sista dag att svara på remissen är den 30 september 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.